การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

ชุดวิชาที่ 6 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของวิทยาการคำนวณและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการพัฒนาทักษะที่เพียงพอต่อการโปรแกรมบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พีซี โทรศัพท์มือถือ ไอโอที คลาวด์ เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ตนมีในสาขาอื่นมาบูรณาการร่วมกับระบบไอทีเพื่อ รวบรวม ประมวลผล เชื่อมต่อ นำเสนอ และนำไปใช้ เพื่อพัฒนาให้ระบบงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย เช่น ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ควบคุมคุณภาพ สามารถพัฒนาธุรกิจปุ๋ยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชา

  • ศาสตร์แห่งดิน พืช และปุ๋ย
  • การผลิตปุ๋ยเคมี และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตลาด และการประกอบธุรกิจปุ๋ย