เรียนสนุกจุดประกายท้าทายคนกล้าสร้างฝันให้เป็นจริง

หลักสูตร วท. บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโยง ผสมผสาน และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์จากหลากหลายรายวิชา ผ่านการตั้งโจทย์ปัญหาเสมือนจริงที่มีความสลับซ้บซ้อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ และค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ใหม่ๆ แบบไร้ขีดจำกัด ควบคู่ไปกับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำของนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีฐานคิดทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
School of Integrated Science
School of Integrated Science

Leave a Reply