ความเชื่อมโยงของชุดวิชากับอุตสาหกรรมหลัก

 

ความเชื่อมโยงของชุดวิชากับอุตสาหกรรมหลัก

หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยชุดวิชา (module) ต่างๆ ที่เป็นวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่จะช่วยสร้างคนไทย 4.0 ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติในพื้นที่จริง พัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (traditional farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรจากการแปรรูป และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (innovation driven enterprises: IDE) เป็นฐานที่สำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยชุดวิชาจำนวนรวม 21 ชุดวิชา ซึ่งแต่ละชุดวิชามีเป้าหมายการเรียนที่แตกต่างกัน โดยแต่ละชุดวิชาประกอบด้วยรายวิชาจำนวน 4-5 รายวิชา ซึ่งมีเนื้อหารวมเทียบเท่ากับ 20 หน่วยกิต ใช้เวลาในการเรียนชุดวิชาละ 1 ภาคการศึกษา โดยชุดวิชามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังแสดงในภาพที่ 2