ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเครื่องดิ่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ