รายละเอียดชุดวิชา

 

รายละเอียดชุดวิชา

ชุดวิชาภายใต้หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 21 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต ในแต่ละชุดวิชามีความสมบูรณ์ในด้านวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายของชุดวิชา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือพึ่งพาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว สำหรับรายละเอียดของชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดได้แสดงในภาคผนวก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้