วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) โดยแต่ละชุดวิชามีเป้าหมายด้านวิชาชีพที่ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ได้อีกด้วย การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (transformation of learning) เพื่อสร้างคนไทย 4.0 และการเกษตรแบบก้าวหน้า (smart farming) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เป็นต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากผู้เรียนเป็นได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความรู้จากชุดรายวิชาเพื่อการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และการเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) แบบเน้นการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) หรือเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ตามชุดวิชาที่เลือก
  • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
  • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน ในรูปแบบ work integrated learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงาน