หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non degree)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) ภายใต้หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแต่ละชุดวิชามีเป้าหมายด้านวิชาชีพที่ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ได้อีกด้วย การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (transformation of learning) เพื่อสร้างคนไทย 4.0 และการเกษตรแบบก้าวหน้า (smart farming) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

  • เป็นต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากผู้เรียนเป็นได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความรู้จากชุดรายวิชาเพื่อการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และการเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) แบบเน้นการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) หรือเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ตามชุดวิชาที่เลือก
  • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
  • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน ในรูปแบบ work integrated learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงาน
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

    รับสมัครบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนสามารถสมัครเรียนได้เพียงคุณมีใจเรียนในการเรียนรู้ life long learning มีประสบการณ์หรือความสนใจในชุดวิชาพร้อมที่จะ Reskill-Upskill

 

รายละเอียดชุดวิชา

ชุดวิชาภายใต้หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 21 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต ในแต่ละชุดวิชามีความสมบูรณ์ในด้านวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายของชุดวิชา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือพึ่งพาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว สำหรับรายละเอียดของชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดได้แสดงในภาคผนวก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

course-3-poster

ชุดวิชาที่ 3

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุด

course-5-poster

ชุดวิชาที่ 5

ธุรกิจการป่าไม้

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 13,500 บาท/ชุด

160177

ชุดวิชาที่ 6

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุด

course-9-poster

ชุดวิชาที่ 8

นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 84,500 บาท/ชุด

course-11-poster

ชุดวิชาที่ 10

เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท/ชุด

course-11-poster

ชุดวิชาที่ 11

การผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุด

160174

ชุดวิชาที่ 13

วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 85,000 บาท/ชุด

160175

ชุดวิชาที่ 14

วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 56,000 บาท/ชุด

course-15-poster

ชุดวิชาที่ 15

การใช้ที่ดินวนเกษตร

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,500 บาท/ชุด