หลักสูตรพหุวิทยาการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ชื่อย่อ (ไทย)

วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Science (Knowledge of The Land for Sustainable Development)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.S. (Knowledge of The Land for Sustainable Development)

หลักสูตรพหุวิทยาการ

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสารไม่น้อยกว่า13 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า5 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84 หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะบังคับแกนวิทยาศาสตร์24 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ บูรณาการ20 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า40 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

3. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)
และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระแห่งผู้ประกอบการ
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า13 หน่วยกิต
01371111
สื่อสารสนเทศ1(1-0-2)
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา9(- - )
1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไม่น้อยกว่า5 หน่วยกิต
01999111
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน2(2-0-4
และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84 หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะบังคับวิทยาศาสตร์
24 หน่วยกิต
01680111
เคมีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน I 2(1-3-4)
01680211
เคมีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน II2(1-3-4)
01680311
เคมีประยุกต์เพื่อนวัตกรรมชุมชน2(1-3-4)
01680121
ชีววิทยาเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(1-3-4)
01680221
ชีววิทยาปฏิสัมพันธ์ I2(0-6-3)
01680321
ชีววิทยาปฏิสัมพันธ์ II 2(0-6-3)
01680131
แนวคิดและเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 3(2-2-5)
01680141
กลศาสตร์พื้นฐาน1(1-0-2)
01680142
กลศาสตร์พื้นฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01680241
ฟิสิกส์เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน1(1-0-2)
01680242
ฟิสิกส์เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนภาคปฏิบัติการ1(0-3-2)
01680251
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 2(1-3-4)
01680252
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน3(2-2-5)
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ บูรณาการ
ไม่น้อยกว่า20 หน่วยกิต
01681311
การประกอบกิจการยุคใหม่ 4(3-2-7)
01681312
เศรษฐศาสตร์การจัดการ4(3-2-7)
01681313
ศาสตร์พระราชาทางสิ่งแวดล้อม4(2-6-7)
01681314
การเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน4(2-6-7)
01681315
การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน4(2-4-6)
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า40 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากชุดรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต
ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
01682411
พืชผักเพื่อสุขภาพ 6(3-9-11)
01682412
ไฮโดรพอนิกส์6(3-9-11)
01682413
การผลิตพรรณไม้เพื่องานภูมิทัศน์6(3-9-11)
01682414
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ 2(0-6-3)
ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม
01682421
การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ6(3-9-11)
01682422
การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ 6(3-9-11)
01682423
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ 6(3-9-11)
01682424
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำสวยงาม 2(0-6-3)
ชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตร
01682431
ระบบวนเกษตร6(3-9-11)
01682432
การจัดการระบบวนเกษตร6(3-9-11)
01682433
วนเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม6(3-9-11)
01682434
ประสบการณ์วิชาชีพการใช้ที่ดินวนเกษตร2(0-6-3)
ชุดวิชาธุรกิจการป่าไม้
01682441
การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ6(3-9-11)
01682442
การจัดการต้นไม้ในเมือง6(3-9-11)
01682443
การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ 6(3-9-11)
01682444
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจป่าไม้2(0-6-3)
ชุดวิชาการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
01682451
การผลิตผักสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร6(3-9-11)
01682452
การผลิตไม้ผลเขตร้อนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร6(3-9-11)
01682453
การผลิตธัญพืชและพืชที่ใช้เมล็ดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร6(3-9-11)
01682454
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร2(0-6-3)
ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
01682461
การจัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่6(3-9-11)
01682462
โรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่6(3-9-11)
01682463
ห่วงโซ่การผลิตและตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง6(3-9-11)
01682464
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง2(0-6-3)
ชุดวิชาการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
01682471
การผลิตเนื้อสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร6(3-9-11)
01682472
การผลิตเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร6(3-9-11)
01682473
การผลิตน้ำนมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร6(4-6-11)
01682474
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร2(0-6-3)
01685411
การพัฒนาแนวคิดธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม4(2-4-6)
01685412
การผลิตเครื่องดื่มจากการหมัก4(2-4-6)
01685413
การผลิตเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ4(2-4-6)
01685414
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม3(2-2-5)
01685415
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
01685416
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเครื่องดื่ม2(0-4-2)
ชุดวิชาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
01685421
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6(3-6-9)
01685422
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม6(3-9-11)
01685423
แง่คิดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม6(3-6-9)
01685424
ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม2(0-4-2)
ชุดวิชานวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน
01685431
ห่วงโซ่อุปทานและทิศทางของอุตสาหกรรมยาง2(2-0-4)
01685432
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง5(2-9-9)
01685433
การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ในสมบัติยาง5(3-6-9)
01685434
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง6(3-9-11)
01685435
ประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน2(0-6-3)
ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่
01685441
เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ไม้เชิงธุรกิจ6(3-9-11)
01685442
เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้และเศษเหลือทางการเกษตร6(3-9-11)
01685443
การบริหารและการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้6(3-9-11)
01685444
ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมไม้2(0-6-3)
ชุดวิชาการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม
01688411
เศรษฐศาสตร์เพื่อการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ3(2-2-5)
01688412
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการเพื่อการจัดการทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยง 5(2-3-7)
01688413
การจัดการธุรกิจเชิงสังคม3(2-2-5)
01688414
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเกษตร3(2-2-5)
01688415
การวิเคราะห์บัญชีและการเงินธุรกิจเกษตร3(2-2-5)
01688416
การบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม3(2-2-5)
ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
01689411
ประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน6(3-6-9)
01689412
การวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน6(4-4-10)
01689413
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน การติดตาม และการประเมินผล6(3-6-9)
01689414
ประสบการณ์วิชาชีพด้านด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน2(0-4-2)
ชุดวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
01689421
พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย6(3-6-9)
01689422
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาล 6(3-6-9)
01689423
การบริหารจัดการและความสัมพันธ์ชุมชนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย6(3-6-9)
01689424
การฝึกประสบการณ์ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย2(0-4-2)
ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
01689431
การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม6(3-6-9)
01689432
โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ6(3-6-9)
01689433
การจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ6(3-9-11)
01689434
โครงงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ2(0-4-2)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต