ทำความรู้จัก หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน

“หลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน เป็นหลักสูตรวิชาชีพ บูรณาการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่างๆ เป็น หลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด (tailor made student) ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจ และสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง Active Learning, Project base Learning, Digital Base Leaning และ Work Integrated Base Learning เป็นสำคัญ