การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (Creativity for Value Management) 3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่ การจัดการคุณค่า หลักการในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยจิตสำนึก กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการจัดการองค์กรให้เกิดศักยภาพการแข่งขันสูงสุด

Introduction to creative thinking, evolution and perspective of thought in the new age, value management, principle of problem analysis with awareness, case studies in applying theories to practice, and organization management for maximum efficiency.