เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม เรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ รูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการจัดการในปัจจุบัน

        Relationship between economics and business administration with better living.  Humans role and their lifestyle in society, household economy, community economy, and social economy.  Learn how to be an entrepreneur and what to do for business management. Understanding in economic components, patterns, and modern issues in economics and management. A case study of current issues in economics and management.