ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land) 2(2-0-4)

แนวคิดของศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ประวัติ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล การสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

Concept of knowledge of the land for the well-being of nation. History, uniqueness and identity of Kasetsart University. Philosophy of the sufficiency economy. Community science. International science. Realization of being a Thai and world’s citizen. Reinforcement and development of learning skills and goal-oriented work within the context of integrity, determination, knowledge creation and unity.