การทหารเพื่อพัฒนาประเทศ (Military for Country Development) 3(3-0-6)

ความมั่นคงแห่งชาติ วิวัฒนาการทางทหารและความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร และประวัติศาสตร์สงคราม ภารกิจ การจัดหน่วย และการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมเพื่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือของทหารและพลเรือนในการป้องกันและพัฒนาประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม การทหารกับการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่

National security, military evolution and civil-military relations and war history. Missions, organizations, and operations of the Ministry of Defense for national security and country development. Collaboration between civilian and military for national defense and country development. Development of military technology for national security, military operations other than war. Military and agriculture. Field trip required.