วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต (Music Culture in Life) 3(3-0-6)

การส่งเสริมจินตนาการเพื่อสุนทรีย์และการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี สังคม วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอื่น

Imagination encouragement for aesthetics and creativity. Relationship between music, society, culture and other branches of arts.