ศิลปวิจักษณ์ (Art Perception) 3(3-0-6)

การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออก และคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจำวัน

Perception of concept, beauty, function, expression and value of art in everyday life.