ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6)

การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิตความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ครอบครัวกับศิลปะการดำเนินชีวิต ศิลปะการทำงาน และการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน

Rational and ethical thinking, creative thinking, life understanding, understanding oneself and others, personality development and social etiquette, family and arts of living, arts of working and media literacy in everyday life.