ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6)

การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิตครอบครัวกับศิลปะการดำเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการทำงาน และศิลปะการสื่อสาร

Rational thinking ethic, creative thinking, life understanding, family and arts of living, personality development and social etiquette, arts of working and arts of communication