การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (Develop of Core Competency through One Health) 2(2-0-4)

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สถานการณ์ของสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย การพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียว  ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วน/พันธมิตร  ภาวะผู้นำ  การคิดเชิงระบบ  วัฒนธรรมและจริยธรรม  การสื่อสารและสารสนเทศศาสตร์   และการวางแผนและการจัดการ  การจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหา ผ่านแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

Concept of one health. Situation of one health in Thailand. Developing seven core competencies consisting of One Health knowledge; collaboration and partnership, leadership, system thinking, culture and ethics. Communication and informatics and planning and management, project creation for problem solving through the concept of One Health.