การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (Develop of Core Competency through One Health) 3(3-0-6)

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สถานการณ์ของสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย เครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสาร สารสนเทศและฐานข้อมูลของสุขภาพหนึ่งเดียว การวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม การพัฒนาสมรรถนะหลัก ทักษะด้านสื่อสาร ทักษะด้านการประสานงาม ทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาผ่านแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

Concept of one health. Situation of one health in Thailand. Communication techniques and tools. Informatics and database for one health. Holistic problem solving. Developing core competency. Communication skills. Collaboration skills. Teamwork skills. Problem solving through the concept of one health.