สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life) 3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา จริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

Basic knowledge of environment and relationship analysis of environment, science, technology, and quality of life. Environmental conservation by science, technology, education, ethics, laws and economics Biodiversity and environmental development. Adaptation to global climate change.