สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life) 3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาและมีการศึกษานอกสถานที่

Fundamental of environment, science, technology, and quality of live. Environmental conservation by education, sufficiency economy philosophy, ethics, laws and economics. Case study and field trip.