ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 2(1-2-4)

(วิชาสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สํานักงานอัตโนมัติ การใช้งานอินเทอร์เน็ต จริยธรรมดิจิทัล

Computer hardware. System software. Computer security. Office automation software. Use of the Internet. Digital ethics.