ทักษะจำเป็นทางคอมพิวเตอร์ (Essential Computer skill) 1(0-2-4)

(วิชาสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์)

จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ การค้นคืนสารสนเทศ การสร้างเอกสาร การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอข้อมูล การสร้างตารางคำนวณ การสร้างสรรค์และดัดแปลงภาพ

Computer ethics, information retrieval, document, media presentation and worksheet creation. Image derivative and creation.