ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม (Thai Language in Cultural Context) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ความคิด สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะของภาษาไทยตามการจัดประเภท ความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในคำและวลีภาษาไทย คำไทยที่ไม่สามารถแปลข้ามวัฒนธรรม

Relationship between language, thought, society and culture. Characteristics of the Thai language based on classifying criteria. Hidden cultural meanings in Thai words and phrases. Thai words that are untranslatable cross-culturally.