ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)

ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ดนตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีของคนไทยในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ประสบการณ์ภาคสนาม

History, religion, language, literature, art, local wisdom and the Thai way of life from past up to present as well as the future trend. Field work experience.