ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)

ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนไทย อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

History, religions, language, literature, arts, local wisdom, and the lifestyle of Thai; in the past, present and future trend.