มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations) 3(3-0-6)

มรดกอารยธรรมโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา  ภาษา วรรณคดี ศิลปะการแสดง ดนตรี ศิลปะ 

World heritage from prehistory to the present. Historical background. Philosophy. Religion. Language.  Literature. Performing arts. Music. Arts.