มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations) 3(3-0-6)

มรดกโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปัญญาความรู้ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการสื่อสาร ความเข้าใจในคุณค่าและผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ

World heritage of socio-economics, governments, intellectual knowledge, religious beliefs, arts, literature and human communications from prehistory to the present to gain an appreciation of the creative works of