ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน