ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Expertise : อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics), Aerodynamics, กังหันลม (Wind Turbine), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

chanin.t@ku.th

งานหลักสูตรบูรณาการ ศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคลังหน่วยกิต

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

Lecturer

Expertise : Water Treatment Engineering and Innovation, Membrane Filtration

monthon.t@ku.th

อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

Lecturer

Expertise : Waste management, Water treatment, Green material

sareewan.ju@ku.th

อ.ดร.ธรรมนูญ ทวีชัย

Lecturer

Expertise : Material chemistry, Nanomaterials

thammanoon.tha@ku.th

อ.ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ

Lecturer

Expertise : Plant physiology, Plant growth regulator and development

weerasin.sonj@ku.th

อ.ดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย

Lecturer

Expertise : Biological nutrient removal, Anaerobic digestion

supaporn.phan@ku.th

อ.ดร.ชนนิกานต์  หลวงพิทักษ์

Lecturer

Expertise : การตลาดระหว่างประเทศ, พฤติกรรมผู้บริโภค, การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล

chonnikarn.lu@ku.th

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์

Lecturer

Expertise : Plant biodiversity, Plant phylogeny, vegetable

hathairat.ch@ku.th

อ.ดร.สุนทรียา สาเนียม

Lecturer

Expertise : Metacognition, Teaching Methods, Educational research

soonthareeya.s@ku.th

ผศ.ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต

Lecturer

Expertise : Operations Research, Logistics and Supply Chain Management

saowanit.l@ku.th

อ.ดร.ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม

Lecturer

Expertise : Post-harvest, Packaging, Food safety

pitirat.kl@ku.th

สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

psdkrp@ku.ac.th

ภายใน 618261

งานยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ

นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panadda.p@ku.th

ภายใน 618260

นางสาวสุชญา เต็มงามธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

suchaya.tem@ku.th

ภายใน 618260

นางสาวกัญญาณัฐ กะการดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kanyanat.kak@ku.th

ภายใน 618255

นางสาวรัตนากร บูรณวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rattanakorn.bur@ku.th

ภายใน 618260

นางสายฝน เสือท้วม

พนักงานจ้างเหมา

ภายใน 618251

งานคลังและทรัพย์สิน

นางศิริจันทร์ แต้สกุล

หัวหน้างาน

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

psdsrct@ku.ac.th

ภายใน 618253

นางสาวหทัยชนก อินถา

นักวิชาการพัสดุ

psdhni@ku.ac.th

ภายใน 618257

นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdmrkt@ku.ac.th

ภายใน 618254

นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornthip.thaw@ku.th

ภายใน 618253

นางสาวกัญญาภัค วัดเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kanyapah.wa@ku.th

ภายใน 618256

งานบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ

หัวหน้างาน

นักวิชาการศึกษา

virongrong.p@ku.th

ภายใน 618263

นางสาวละมัย กองมนต์

นักวิชาการศึกษา

psdlmk@ku.ac.th

ภายใน 618252

นางสาวอุษณีย์ นิลละเอียด

นักวิชาการศึกษา

ausanee.n@ku.th

ภายใน 618252

นางสาวธัญมน ปราโมช ณ อยุธยา

นักวิชาการศึกษา

thanyamon.pra@ku.th

ภายใน 618263

นางสาวภิญญาวีณ์ พีรธนันท์ฉัตร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

pinyavee.p@ku.th

ภายใน 618250

นายยุทธพงษ์ วรรณพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์

yutthapong.w@ku.th

ภายใน 618263

นางสาวเพิร์น อัครวงศ์

นักวิทยาศาสตร์