ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรบูรณาการ ศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคลังหน่วยกิต

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

Lecturer

อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

Lecturer

อ.ดร.ธรรมนูญ ทวีชัย

Lecturer

อ.ดร.ชนนิกานต์ ศรีกัลยา

Lecturer

อ.ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ

Lecturer

อ.ดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย

Lecturer

อ.ดร.ชนนิกานต์  หลวงพิทักษ์

Lecturer

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์

Lecturer

อ.ดร.ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต

Lecturer

อ.ดร.โสพนา จันทวงศ์

Lecturer

สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

psdkrp@ku.ac.th

ภายใน 618261

งานยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ

นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panadda.p@ku.th

ภายใน 618260

นางสาวสุชญา เต็มงามธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

suchaya.te@ku.th

ภายใน 618260

นางสาวกัญญาณัฐ กะการดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kanyanat.kak@ku.th

ภายใน 618255

นางสาวมาริษา อนุโสภา

พนักงานทั่วไป

marisagibgib@gmail.com

ภายใน 618251

งานคลังและทรัพย์สิน

นางศิริจันทร์ แต้สกุล

หัวหน้างาน

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

psdsrct@ku.ac.th

ภายใน 618253

นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdmrkt@ku.ac.th

ภายใน 618254

นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornthiptulip@gmail.com

ภายใน 618253

นางสาวหทัยชนก อินถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdhni@ku.ac.th

ภายใน 618257

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rattanaporn.sitt@ku.th

ภายใน 618256

งานบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ

หัวหน้างาน

นักวิชาการศึกษา

virongrong.p@ku.th

ภายใน 618263

นางสาวละมัย กองมนต์

นักวิชาการศึกษา

psdlmk@ku.ac.th

ภายใน 618252

นางสาวรัตนากร บูรณวนิช

นักวิชาการศึกษา

rattanakorn.bur@ku.th

ภายใน 618263

นายยุทธพงษ์ วรรณพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์

yutthapong.w@ku.th

ภายใน 618263

นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

bunphen.sa@ku.th

ภายใน 618250