สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางศิริจันทร์ แต้สกุล

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

psdsrct@ku.ac.th

(61)8253

งานแผนและบริหารการศึกษา

นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panadda.p@ku.th

(61)8260

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

psdkrp@ku.ac.th

(61)8254

นางสาวสุชญา เต็มงามธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

suchaya.te@ku.th

(61)8261

นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล

นักวิชาการศึกษา

bunphen.sa@ku.th

(61)8255

งานบริหารและธุรการ

นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdmrkt@ku.ac.th

(61)8254

นางสาววรรณา บุญอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdwnbi@ku.ac.th

(61)8250

นางสาวหทัยชนก อินถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdhni@ku.ac.th

(61)8253

นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornthiptulip@gmail.com

(61)8255

นางสาวมาริษา อนุโสภา

marisagibgib@gmail.com

(61)8250

ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรบูรณาการ

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

อ.ดร.ธรรมนูญ ทวีชัย

อ.ดร.ชนนิกานต์ ศรีกัลยา

อ.ดร. วีรศิลป์ สอนจรูญ

งานวิชาศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวละมัย กองมนต์

นักวิชาการศึกษา

psdlmk@ku.ac.th

(61)8252

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์

นักวิชาการศึกษา

am.rattanabhorn@gmail.com

(61)8250

งานธนาคารหน่วยกิต

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

regvrpu@ku.ac.th

(61)8236