ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรบูรณาการ

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

อ.ดร.ธรรมนูญ ทวีชัย

อ.ดร.ชนนิกานต์ ศรีกัลยา

อ.ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ

อ.ดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย

อ.ดร.ชนนิกานต์  หลวงพิทักษ์

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  โชคทวีพาณิชย์

อ.ดร.ศรัณย์  วิทยากรบัณฑิต

งานศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวละมัย กองมนต์

นักวิชาการศึกษา

psdlmk@ku.ac.th

(61)8252

งานธนาคารหน่วยกิต

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

regvrpu@ku.ac.th

(61)8263

นางสาวรัตนากร บูรณวนิช

นักวิชาการศึกษา

rattanakorn.bur@ku.th

(61)8263

สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

psdkrp@ku.ac.th

(61)8254

งานแผนและบริหารการศึกษา

นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panadda.p@ku.th

(61)8260

นางสาวสุชญา เต็มงามธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

suchaya.te@ku.th

(61)8260

นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล

นักวิชาการศึกษา

bunphen.sa@ku.th

(61)8255

งานบริหารและธุรการ

นางศิริจันทร์ แต้สกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

psdsrct@ku.ac.th

(61)8253

นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdmrkt@ku.ac.th

(61)8254

นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornthiptulip@gmail.com

(61)8255

นางสาวหทัยชนก อินถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdhni@ku.ac.th

(61)8253

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rattanaporn.sitt@ku.th

(61)8252

นางสาวมาริษา อนุโสภา

พนักงานทั่วไป

marisagibgib@gmail.com

(61)8250