ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรบูรณาการ ศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคลังหน่วยกิต

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

Lecturer

อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

Lecturer

อ.ดร.ธรรมนูญ ทวีชัย

Lecturer

อ.ดร.ชนนิกานต์ ศรีกัลยา

Lecturer

อ.ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ

Lecturer

อ.ดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย

Lecturer

อ.ดร.ชนนิกานต์  หลวงพิทักษ์

Lecturer

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์

Lecturer

อ.ดร.ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต

Lecturer

อ.ดร.โสพนา จันทวงศ์

Lecturer

สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

psdkrp@ku.ac.th

(61)8261

งานยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ

นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panadda.p@ku.th

(61)8260

นางสาวสุชญา เต็มงามธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

suchaya.te@ku.th

(61)8260

นางสาวกัญญาณัฐ กะการดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kanyanat.kak@ku.th

(61)8255

งานคลังและทรัพย์สิน

นางศิริจันทร์ แต้สกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

psdsrct@ku.ac.th

(61)8253

นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdmrkt@ku.ac.th

(61)8254

นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornthiptulip@gmail.com

(61)8253

นางสาวหทัยชนก อินถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdhni@ku.ac.th

(61)8257

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rattanaporn.sitt@ku.th

(61)8252

นางสาวมาริษา อนุโสภา

พนักงานทั่วไป

marisagibgib@gmail.com

(61)8251

งานบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

regvrpu@ku.ac.th

(61)8263

นางสาวละมัย กองมนต์

นักวิชาการศึกษา

psdlmk@ku.ac.th

(61)8252

นายยุทธพงษ์ วรรณพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์

yutthapong.w@ku.th

(61)8256

นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล

นักวิชาการศึกษา

bunphen.sa@ku.th

(61)8250

นางสาวรัตนากร บูรณวนิช

นักวิชาการศึกษา

rattanakorn.bur@ku.th

(61)8263