สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางศิริจันทร์ แต้สกุล

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

psdsrct@ku.ac.th

(61)8253

งานแผนและบริหารการศึกษา

นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panadda.p@ku.th

(61)8260

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

psdkrp@ku.ac.th

(61)8254

นางสาวสุชญา เต็มงามธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

suchaya.te@ku.th

(61)8261

นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล

นักวิชาการศึกษา

bunphen.sa@ku.th

(61)8255

งานบริหารและธุรการ

นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdmrkt@ku.ac.th

(61)8254

นางสาววรรณา บุญอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdwnbi@ku.ac.th

(61)8250

นางสาวหทัยชนก อินถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdhni@ku.ac.th

(61)8253

นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornthiptulip@gmail.com

(61)8255

นางสาวมาริษา อนุโสภา

marisagibgib@gmail.com

(61)8250

ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรบูรณาการ

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

อ.ดร.ธรรมนูญ ทวีชัย

อ.ดร.ชนนิกานต์ ศรีกัลยา

อ.ดร. วีรศิลป์ สอนจรูญ

งานวิชาศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวละมัย กองมนต์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์

นักวิชาการศึกษา

งานธนาคารหน่วยกิต

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

ลำดับชื่อ – นามสกุลฝ่ายอีเมลเบอร์โทร
1.นางศิริจันทร์ แต้สกุล(พี่เจี๊ยบ)รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
psdsrct@ku.ac.th(61)8253
2.นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์ (พี่นัด)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปpanadda.p@ku.th(61)8260
3.นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง (พี่เกศ)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการpsdkrp@ku.ac.th(61)8254
4.นางสาววรรณา บุญอินทร์ (พี่มุ๋ย)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป psdwnbi@ku.ac.th(61)8250
5.นางสาวละมัย กองมนต์ (พี่มัย) นักวิชาการศึกษา psdlmk@ku.ac.th(61)8252
6.นางสาวหทัยชนก อินถา (พี่ไก่) นักวิชาการพัสดุ psdhni@ku.ac.th(61)8253
7.นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม (พี่อุ้ง) นักวิชาการเงินและบัญชีpsdmrkt@ku.ac.th(61)8254
8.นางสาวสุชญา เต็มงามธนา (พี่พลอย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน suchaya.te@ku.th(61)8261
9.นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล (Jub)นักวิชาการศึกษา
bunphen.sa@ku.th(61)8255
10.นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์ (พี่ทิว)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pornthiptulip@gmail.com(61)8255
11.นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐนักวิชาการศึกษาregvrpu@ku.ac.th (61)8263
12.นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์ (พี่แอม) -am.rattanabhorn@gmail.com(61)8250
13.นางสาวมาริษา อนุโสภา (พี่กิ๊บ)-marisagibgib@gmail.com (61)8250