รายละเอียดชุดวิชา

การเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาเน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่และการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการการ (work integrated learning) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การ Re-skill & Up-skill และการสร้าง New Skill ใหม่ ให้กับผู้เรียนอันจะเป็นอาชีพได้ ซึ่งจะนำเสนอการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคน ในรูปแบบ Non Degree สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agiculture and Biotechnology)

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agiculture and Biotechnology) ประเทศไทยมีเป้าหมายหลักคือ แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเข้าสู่การทำเกษตรกรรมขั้นสูง และให้ความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลได้วางเป้าหมาย 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรมและอาหาร สุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิต และพลังงานชีวภาพ โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้านการเกษตรเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับปุ๋ยและการขยายพันธุ์พืช การทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน และนำไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 67,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 37,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 17,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 21,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 42,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,400 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 96,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 72,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 52,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 34,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,800 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,400 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 27,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,800 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,200 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,400 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 44,800 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,200 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 54,400 บาท

อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อีคอมเมิร์ซ, ไอโอที, ดิจิทัลคอนเทนต์, และคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมูลค่าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 68,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 97,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 56,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 79,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 79,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 79,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 79,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 92,000 บาท

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Industrial Robotics)

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Industrial Robotics) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความต้องการในการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลก เพื่อลดการใช้แรงงาน และเพิ่มกำไร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 41,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 36,000  บาท

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food For The Future)

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food For The Future) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีฤดูการผลิตตลอดทั้งปี โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารครบวงจร ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร และการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ยังผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบในประเทศกว่าร้อยละ 80 ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการส่งผลให้บริษัทผลิตและแปรรูปอาหารในไทยสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Tourism)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Tourism) ด้วยสภาพภูมิอากาศ มรดกทางวัฒนธรรม และการต้อนรับอันอบอุ่น ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาที่เป็นมิตร และการบริการที่ประทับใจ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยศักยภาพของประเทศที่มีความพร้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับนักลงทุน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,500 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนาทักษะและกำลังคน (Workforce and Education)

อุตสาหกรรมพัฒนาทักษะและกำลังคน (Workforce and Education) เน้นพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะเฉพาะทางเทคนิค เพื่อนำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาใช้จริงตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของคนทุกวัย สนับสนุนการเรียนการสอนทักษะในยุคดิจิทัล และผลิตบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 47,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 49,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 31,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 42,000 บาท