รายละเอียดชุดวิชา

การเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาเน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่และการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการการ (work integrated learning) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การ Re-skill & Up-skill และการสร้าง New Skill ใหม่ ให้กับผู้เรียนอันจะเป็นอาชีพได้ ซึ่งจะนำเสนอการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคน ในรูปแบบ Non Degree สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

เทคโนโลยีดิจิทัล

วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 68,000 บาท

วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 97,000 บาท

การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 56,000 บาท

การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม