คณะผู้บริหาร

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

คณบดี

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

รองคณบดี

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร

รองคณบดี