คณะผู้บริหาร

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร

คณบดี

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

รองคณบดี

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รักษาการแทนรองคณบดี