วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านนวัตกรรมการบูรณาการศาสตร์ เพื่อการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนากำลังคนที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการสร้างนวัตกรรม ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคงและ คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
  2. พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถ แข่งขันได้
  3. ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
  4. สืบสาน ทำนุ บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  5. บริหารจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพที่มุ่งผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
  2. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ
  3. การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ
  4. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
  5. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง