เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากคุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิตวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ในวิชา STEAM หัวข้อ “สร้างแบรนด์ด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน” ซึ่งทำให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก
#วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ #sisku
#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์