แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Circular Economy Concept for Sustainability) 3(2-3-6)

การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การสร้างความตื่นรู้และตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะวิกฤตทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวัฏจักร การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้าและการบรรจุภัณฑ์ การใช้งาน การซ่อมบำรุง การนำกลับมาใช้ซ้ำ อัพไซเคิล รีไซเคิล และการจัดการของเสียขั้นสุดท้าย แนวคิดขยะเหลือศูนย์ กระบวนการคิดการวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

Learning the value of natural for human life in the use of natural resources. Raising awareness and recognition of situations and crises of nature that affect human life. Understanding critical thinking systems throughout the cycle; raw material production, product and packaging processes, usage, maintenance, reuse, upcycling, recycling and final waste management. Zero waste concepts. Thinking, analyzing and business design processes under the concept of circular economy for sustainability.