ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary Season 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อ “SiS Semester inspired Summary” เป็นเวทีให้นิสิตในหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมแสดงผลงานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

โดยในช่วงพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาววัฒนาพร สุขพรต มาให้แนวคิดและนโยบายการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์แก่ผู้เรียน และสามารถประกอบอาชีพเพื่อตอบรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของพลวัตได้จริง โดยมีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เป็นผู้สร้างกำลังคนและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้กับคณะต่าง ๆ นำไปปรับใช้ ซึ่งได้รับความสนใจโดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกลุ่มธุรกิจ SCG นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Innovation Entrepreneur inspired by SCG”นำทีมโดยคุณพงศกร โพธิบัณฑิต ผู้แทนจากบริษัท SCG มาบอกเล่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของโลกและเศรษฐกิจโลกในอนาคต และแนวโน้มทิศทางการประกอบการในอนาคตอีกด้วย ภายหลังจากการบรรยายพิเศษผู้แทนนิสิตจากทุกชั้นปีร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจถึงทั้งวิธีการและผลลัพธ์ที่ได้รับของจริง เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

 

ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงงาน 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 Aquaponics Zone  โซนที่ 2 Innovation through Crisis and Disruption Zone  และ โซนที่ 3 ชุดวิชาชีพ

โซนที่ 1 Aquaponics Zone ผลงานการศึกษาและออกแบบระบบการปลูกพืชเลี้ยงปลาในระบบเดียวกันโดยใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการผสานภูมิปัญญาไทย

Phlai oli light color innovation
Sensor sort out lime yellow and green

โซนที่ 2 Innovation through Crisis and Disruption Zone จัดแสดงโปสเตอร์และต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรมผ่านโจทย์ Crisis and Disruption จำนวน 75 นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์และคำนึงถึงวิถีชีวิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

โซนที่ 3 ชุดวิชาชีพ จัดแสดงทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการประกอบอาชีพและการต่อยอดอาชีพ

***********************************************************

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานนิสิต ณ ห้องเรียนและลานจัดกิจกรรม ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิทรรศการจะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

 

Leave a Reply