ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

  1. วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร (คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) ได้มีการต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในงานประชุมการดำเนินการส่งเสริม ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนโยบายการดำเนินการส่งเสริมระบบคลังหน่วยกิต และนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบคลังหน่วยกิตสะสมการเรียนรู้แบบ Non Degree และต่อยอดสู่ Degree
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ (รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) ผู้ได้รับการอบรมและผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 (Thailand PSF) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

see more ›

Leave a Reply