ชุดวิชา ธุรกิจเกษตรของพืชบนพื้นที่สูงตามวิถีดอยปุย

วัตถุประสงค์

ธุรกิจเกษตรของพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูงกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและการแข่งขันเชิงธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจเกษตรและเล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวให้เติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีทักษะในการผลิตพืชบนพื้นที่สูงร่วมกับการแปรรูปผลผลิตอย่างสร้างสรรค์  รวมไปถึงการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชตามวิถีดอยปุยไปสู่พื้นที่สูงอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ชุดวิชานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเกษตรในด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูง การแปรรูป รวมถึงการออกแบบธุรกิจเกษตรในบริบทดอยปุยและพื้นที่สูงสภาพใกล้เคียง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • สามารถผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
  • สามารถแปรรูปผลผลิตจากพืชบนพื้นที่สูง
  • สามารถออกแบบแผนธุรกิจเกษตรพืชบนพื้นที่สูงให้สอดคล้องกับวิถีดอยปุยและและพื้นที่สูงสภาพใกล้เคียง

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูง
  • การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชบนพื้นที่สูง
  • การพัฒนาแผนธุรกิจพืชบนพื้นที่สูง
  • ประสบการณ์เรียนรู้ธุรกิจเกษตรตามวิถีดอยปุย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,400 บาท