ชุดวิชา เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพมนุษย์กับการเขตกรรมและผลิตผลการเกษตร พัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้พืชอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ระงับหรือลดการเกิดการระบาดของโรคที่มีการแพร่กระจายไปยังมนุษย์ผ่านการติดต่อกับกระบวนการผลิตและผลผลิตเกษตรที่ติดเชื้อ รวมทั้งการเรียนรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอื่น เช่น ด้านสรรพคุณทางยาทั้งในสัตว์และมนุษย์ การสร้างความสุนทรีย์ทางอารมณ์ และการใช้พืชเพื่อการประดับตกแต่ง เป็นต้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตพืชที่อาศัยความเชื่อมโยงสองทางระหว่างการเกษตรกับสุขภาพ สามารถผลิตพืชผักปลอดภัย และผักไฮโดรพอนิกส์ มีทักษะการสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิต การตกแต่ง ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับงานอาคาร สถานที่

รายวิชาในชุดวิชา

  • พืชผักเพื่อสุขภาพ
  • ไฮโดรพอนิกส์
  • การผลิตพรรณไม้เพื่องานภูมิทัศน์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ