ชุดวิชา เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์

ตระหนักถึงการเกษตรและการเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพมนุษย์กับการเขตกรรมและผลิตผลการเกษตรเพื่อพัฒนา การเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เกิดความตื่นตัว ใส่ใจเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ทำให้อาหารนำมาบริโภคที่เป็นแนวปลอดสารพิษให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ที่จะระงับหรือลดการเกิดการระบาดของโรคที่มีการแพร่กระจายไปยังมนุษย์ผ่านการติดต่อกับกระบวนการผลิตและผลผลิตเกษตรที่ติดเชื้อ  เพื่อเรียนรู้ ใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสรรพคุณทางยาทั้งในสัตว์และมนุษย์ และการสร้างความสุนทรีทางอารมณ์ และสันทนาการที่ใช้พืชเพื่อการประดับตกแต่ง เป็นต้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • มีความรู้ด้านด้านกระบวนการผลิตพืชที่อาศัยความเชื่อมโยงสองทางระหว่างการเกษตรกับสุขภาพ
  • สามารถผลิตพืชผักปลอดภัย ผักไฮโดรพอนิกส์
  • มีทักษะการสร้างสรร การออกแบบ การผลิต การตกแต่ง ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับงานอาคาร สถานที่

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • พืชผักเพื่อสุขภาพ
  • ไฮโดรพอนิกส์
  • การผลิตพรรณไม้เพื่องานภูมิทัศน์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 37,000 บาท