ชุดวิชา การใช้ที่ดินวนเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังทัศนคติทางด้านวนเกษตรในการพัฒนาป่าไม้และเศรษกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ผู้เรียนมีความรู้ผสมผสานระหว่างมิติทางสังคม เกษตร และป่าไม้ เรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับการสำรวจและวิเคราะห์สภาวะการใช้ที่ดินเกษตรกรรม การออกแบบระบบวนเกษตร และจัดการระบบวนเกษตร สามารถนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการระบบวนเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพทางด้านวนเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีทัศนคติทางด้านวนเกษตรในการสร้างพื้นฐานและการพัฒนาป่าไม้ของประเทศ สามารถสำรวจและวิเคราะห์สภาวะการใช้ที่ดินเกษตรกรรม บริหารจัดการระบบวนเกษตรสมัยใหม่ที่ผสมผสานมิติทางสังคม เกษตร และป่าไม้ และสามารถหาแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวนเกษตร

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ระบบวนเกษตร
  • การจัดการระบบวนเกษตร
  • วนเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์วิชาชีพการใช้ที่ดินวนเกษตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท