ชุดวิชา การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์โครงการภายใต้สภาวะความเสี่ยง การจัดการธุรกิจเชิงสังคม การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ การวิเคราะห์บัญชีและสถานะการเงินธุรกิจเกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม ตลอดจนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และการทำโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์บัญชีและการเงินด้านธุรกิจการเกษตร สามารถเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตร ธุรกิจเชิงสังคม สามารถบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เศรษฐศาสตร์เพื่อการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการเพื่อการจัดการทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
  • การจัดการธุรกิจเชิงสังคม
  • การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเกษตร
  • การวิเคราะห์บัญชีและการเงินธุรกิจเกษตร
  • การบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 52,500 บาท