ชุดวิชา การแปรรูปเนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เป็นชุดวิชาที่เพิ่มทักษะและความรู้ให้ผู้เรียนให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของการผลิตวัตถุดิบเนื้อสัตว์ ไข่ และน้ำนมที่ดีต่อผู้บริโภค และเข้าใจถึงห่วงโซ่การส่งมอบเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ น้ำนมคุณภาพจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ น้ำนมในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาเรื่องการจัดการเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ น้ำนมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้ระบบและการจัดการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ น้ำนมให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่อไปในการวางแผนทรัพยากรบุคคล และการออกแบบแนวทางการจัดการ/สร้างมูลค่าสินค้าให้มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1.สามารถแปรรูปเนื้อสัตว์/น้ำนม/ไข่ รวมถึงการตัดแต่งเนื้อสัตว์ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สังเคราะห์ สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
2.สามารถนำความรู้ไปบูรณาการ หรือ สร้างชิ้นงานนวัตกรรมได้ หรือปรับใช้ และแก้ปัญหาตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและผู้บริโภค (ทัศนคติ พฤติกรรม ความชอบ และ ระบบ Logistic) พร้อมไปทำงานในอนาคต

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การผลิตเนื้อสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
  • การผลิตเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
  • การผลิตน้ำนมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท