ชุดวิชา การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างทักษะและความรู้ในการผลิตอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากผลิตผลจากสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ปีก ไข่ และน้ำนม ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เข้าใจถึงห่วงโซ่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ไข่ น้ำนม และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

รู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตผลจากสัตว์ สามารถประเมินคุณภาพของผลิตผลจากสัตว์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การผลิตเนื้อสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
  • การผลิตเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
  • การผลิตน้ำนมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร