ชุดวิชา ธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟในรูปแบบร้านคาเฟ่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีร้านคาเฟ่ขนมหวานและเครื่องดื่มเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ซึ่งธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานมีแนวโน้มธุรกิจที่คล้ายแฟชั่นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคใช้บริการ ได้แก่ รสชาติผลิตภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพดี เมนูแปลกใหม่ รูปลักษณ์สวยงาม และร้านมีการบริการที่ดี ดังนั้นผู้ที่สนใจประกอบการธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานและเครื่องดื่มควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบและสมบัติของส่วนผสม กระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ดึงดูดใจผู้บริโภคและมีสมบัติรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบแผนธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1) ผู้เรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานที่มีคุณภาพได้

2) ผู้เรียนสามารถทำเครื่องดื่มกาแฟและตกแต่งกาแฟอย่างมีศิลปะได้

3) ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟได้

4) ผู้เรียนสามารถวางแผนและออกแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวาน
  • วิทยาศาสตร์และศิลปะการทำเครื่องดื่มกาแฟ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ
  • การจัดการธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ