ชุดวิชา การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการศาสตร์สารสนเทศและการบริหารจัดการ ผนวกเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจตามแต่ละด้าน (Domain) ในปัจจุบันมูลค่าของข้อมูลนั้นไม่ได้ประเมินจากปริมาณ หรือ จำนวนรายการของข้อมูลที่มี หากแต่เป็นคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอด ผ่านการสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization) ในรูปแบบของ รายงาน (Report) กระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) แผนภูมิ (Data Chart)

โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และหน่วยงานเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นำเสนอแนวคิดผ่านรายวิชาที่ได้เปิดสอน และมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมให้ความรู้ ฝึกทักษะ และฝึกประสบการณ์ร่วมผ่านการสัมมนา เป็นที่ปรึกษาร่วมในโครงงาน และการทำสหกิจศึกษา มาประยุกต์ให้เกิดเป็นชุดวิชาที่มุ่งเน้นให้เกิดภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกิดจากการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ผ่านการเรียนในชุดวิชาเพิ่มพูนทักษะในเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ ส่งผลต่ออัตราความต้องการของตลาดงาน ระดับรายได้ เช่นเดียวกับผลการพิสูจน์ในบัณฑิตที่ผ่านโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนดังกล่าว

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถสืบค้น และคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
  2. ผู้เรียนสามารถออกแบบรายงาน กำหนดรูปแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการจัดการมิติข้อมูลที่เหมาะสม

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและการธนาคาร
  • การจัดการมิติข้อมูล และรายงานทางธุรกิจ
  • การวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ
  • สัมมนา