ชุดวิชา การพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ นำมาพัฒนาตัวแบบการจัดการธุรกิจเชิงสังคม
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในแนวทางปฏิบัติจริงผ่านแนวทางการวางแผนบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในกิจการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจได้จริงและถูกต้อง
  3. เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ทางการเงินในธุรกิจเกษตร จัดหาแนวทางในการจัดหาเงินทุน และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสังคมได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อนำมานำมาพัฒนาตัวแบบการจัดการธุรกิจการเกษตร และ/หรือธุรกิจเชิงสังคม
  2. ผู้เรียนสามารถประเมินและวิเคราะห์โครงการเพื่อธุรกิจการเกษตร และธุรกิจเชิงสังคมในชุมชน
  3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอตัวแบบธุรกิจการเกษตร และ/หรือธุรกิจเชิงสังคมได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การประกอบกิจการยุคใหม่
  • เศรษฐศาสตร์เพื่อการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจเชิงสังคม