ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อมาตรฐานปลอดภัยและคุณภาพที่ดี

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันกัญชาเป็นพืชที่ถูกอนุญาตให้ปลูกใช้ในทางการแพทย์ทั้งหน่วยงานราชการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อมาตรฐานปลอดภัยและคุณภาพที่ดี จะทำให้ให้ผู้เรียนสามารถจัดจำแนกสายพันธุ์กัญชาในประเทศไทย เข้าใจวิธีทางเขตกรรมกัญชา การจัดการและการดูแลรักษา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินผลผลิต ตลอดจนข้อกำหนดและระบบการจัดการการผลิตกัญชาเพื่อให้ได้กัญชาตามมาตรฐานและคุณภาพที่ดีได้ นอกจากนี้ ผู้เรียน จะได้รับความรู้และทักษะการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถจำแนกสายพันธุ์กัญชาในประเทศไทย และสามารถจัดการปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสมสำหรับการผลิตกัญชาได้
  2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีทางเขตกรรมกัญชาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อผลิตกัญชาที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อบังคับ ขั้นตอนการขออนุญาตการปลูกกัญชา ตลอดจนประเมินความคุ้มค่าการผลิตกัญชา และการจัดการห่วงโซ่อุปทานได้
  4. ผู้เรียนสามารถแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 กัญชา ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • กัญชาและสรีรวิทยาการผลิตกัญชา
  • เทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อคุณภาพที่ดี
  • การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการควบคุมมาตรฐานในธุรกิจกัญชา
  • กัญชาในผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อมาตรฐานปลอดภัยและคุณภาพที่ดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,400 บาท