ชุดวิชา การขุนโคคุณภาพสูงเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น

วัตถุประสงค์

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อย่างไรก็ตามการผลิตโคเนื้อในระบบการเลี้ยงขุนระยะสั้นของเกษตรกร ยังขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการเลี้ยง การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี และการจัดการด้านอาหารสำหรับเลี้ยงขุน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีความแม่นยำและได้เนื้อโคคุณภาพดีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เสริมความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น ลดเวลาการขุนโคต่ำกว่า 16 เดือน ลดภาระต้นทุน ได้ผลตอบแทนเร็ว อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค FTA อันจะก่อให้เกิดรายได้ที่มีความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำอีกด้วย

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงโคขุนได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถจัดการการให้อาหารโคขุนได้ถูกต้องให้ได้เนื้อคุณภาพ น้ำหนักโคเพิ่ม
  3. สามารถจัดการฟาร์มและออกแบบการเลี้ยงโคขุนในระยะสั้นได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การจัดการฟาร์มโคขุนระยะสั้น
  • อาหารและการให้อาหารโคขุนเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการขุนโคคุณภาพสูงเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น