ชุดวิชา การขุนโคคุณภาพสูงเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น

วัตถุประสงค์

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเกษตรกรจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ซึ่งโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นโคพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสม บราห์มัน ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์โคโดยผสมพันธุ์กับโคต่างประเทศ และปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเป็นการขุนระยะยาว (16-18 เดือน) ด้วยอาหารข้นเป็นหลัก เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงโดยเน้น “ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ” เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณโคเนื้อที่สามารถเข้าสู่ระบบการเลี้ยงขุนเพื่อผลิตเนื้อไขมันแทรกในประเทศ มีสัดส่วนเพียง 3.17% ของปริมาณโคทั้งหมดในประเทศ  (กรมปศุสัตว์, 2563) ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนกำลังเผชิญกับปัญหาด้านการผลิตซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนและความเสี่ยงที่นานขึ้นจนขาดสภาพคล่อง

     อย่างไรก็ตามการผลิตโคเนื้อในระบบการเลี้ยงขุนระยะสั้นของเกษตรกร พบว่ายังขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการเลี้ยงขุน การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี และการจัดการด้านอาหารสำหรับเลี้ยงขุน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีความแม่นยำและได้เนื้อโคคุณภาพดีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค FTA อันจะก่อให้เกิดรายได้ที่มีความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ หลักสูตรการขุนโคระยะสั้น มีการออกแบบตอบโจทย์ Demand ของสังคมและอุตสาหกรรมประเทศ เน้นปฏิบัติ ประสบการณ์จริง และมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการในการออกแบบหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น ลดเวลาการขุนโคต่ำกว่า 16 เดือน ลดภาระต้นทุน ได้ผลตอบแทนเร็ว

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงโคขุนได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถจัดการการให้อาหารโคขุนได้ถูกต้องให้ได้เนื้อคุณภาพ น้ำหนักโคเพิ่ม
  3. สามารถจัดการฟาร์มและออกแบบการเลี้ยงโคขุนในระยะสั้นได้

รายวิชาในชุดวิชา

  • การจัดการฟาร์มโคขุนระยะสั้น
  • อาหารและการให้อาหารโคขุนเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการขุนโคคุณภาพสูงเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น