ชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในภาคประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน รู้จักการวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน เรียนรู้การติดตาม และการประเมินผล ตลอดจนการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาบูรณาการกับศาสตร์แห่งแผ่นดินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ สัมฤทธิ์ผลเกิดความยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และกระบวนการในการใช้กลไกประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของชุมชน วางแผนยุทธศาสตร์ชุมชน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชนด้วยศักยภาพของสมาชิกในชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน รวมทั้งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
  • การวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน การติดตาม และการประเมินผล
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท