ชุดวิชา การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

วัตถุประสงค์

ในช่วงที่ผ่านมา ภาคเกษตรของประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จากการทำเกษตรแบบยังชีพ ไปสู่การการทำเกษตรเชิงการค้า เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และกลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทั้งนี้การจัดการธุรกิจเกษตรให้ประสบผลสำเร็จมีปัจจัยทางธุรกิจเกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การจัดการธุรกิจเกษตรภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการจัดการการใช้ทรัพยากรในการผลิต หรือวัตถุดิบ ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง มีการจัดการของเสีย สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเกษตร การจัดการการเงินและการลงทุน การจัดการการตลาดสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนธุรกิจเกษตร รวมถึง การพัฒนาโมเดลความร่วมมือเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเกษตร และผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรและดำเนินธุรกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. สามารถอธิบายการดำเนินธุรกิจเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินธุรกิจเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้
 2. สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นระบบ
 3. สามารถเขียนแผนธุรกิจเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจเกษตรได้อย่างเป็นระบบ
 4. สามารถออกแบบโมเดลความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อการพัฒนาธุรกิจเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • ธุรกิจเกษตรกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเกษตร
 • การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
 • การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • แผนธุรกิจเกษตรบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจเกษตรบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน