ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากพืชและโพรไบโอติกส์

วัตถุประสงค์

ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณนานาชนิด การแปรรูปวัตถุดิบดังกล่าวเป็นเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันคนยุคใหม่มีความประสงค์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมมากขึ้น อีกทั้งกระแสการบริโภคเครื่องดื่มจากพืช (plant-based beverages) ซึ่งสามารถดื่มทดแทนผลิตภัณฑ์จากนมได้ เช่น เครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลือง และน้ำนมจากข้าว รวมทั้งเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์ (probiotics beverages) ซึ่งมีองค์ประกอบของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงนับเป็นทางเลือกของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก ชุดวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากพืชและโพรไบโอติกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การผลิตเครื่องดื่มจากพืชและโพรไบโอติกส์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม และการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และการทำโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากพืชและโพรไบโอติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. พัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชและเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
  2. ผลิตเครื่องดื่มจากพืชและเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยและเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้
  3. วางแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชและเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์ได้อย่างสอดคล้องกับตลาด

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม
  • การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่ม
  • การผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์
  • การผลิตเครื่องดื่มจากพืช
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเครื่องดื่ม